Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Akadēmiskais es

GRUPAS VECĀKAIS (GV) 

Grupas vecākais (GV) ir studējošo ievēlēts pārstāvis, kas pārstāv attiecīgo studiju grupu. Galvenais Grupas vecākā pienākums ir apzināt aktuālos jautājumus un problēmas savas grupas ietvaros, nodot informāciju savam Studiju gada vecākajam (SGV) un apmeklēt SGV organizēto grupu vecāko tikšanos.

STUDIJU GADA VECĀKAIS (SGV) 

Studiju gada vecākais ir studiju gada vēlēts studējošais, kas pārstāv attiecīgā studiju gada studējošos. Studiju gada vecākā amata pastāvēšanas mērķis ir sava studiju gada aktuālo jautājumu, problēmu un jaunākās informācijas apzināšana un studējošo viedokļa pārstāvēšana tikšanās reizēs ar citiem studiju gada vecākajiem, fakultātes domniekiem, RSU SP, kā arī universitātes administrāciju. Vienmēr vari vēsties pie Studiju gada vecākā pēc padoma vai atbildēm uz Tev aktuāliem akadēmiskiem jautājumiem.

Studiju gada vecākā ievēlēšana:

1) Ikviens Grupas vecākais var pieteikties kandidēt Studiju gada vecākā amatam.
2) Kandidāti prezentē sevi sava studiju gada Grupu vecākajiem.
3) Norit balsojums par Studiju gada vecākā amata kandidātiem.
4) Par SGV tiek ievēlēts tas studējošais, kuram ir balsu pārsvars.
5) Tiek aizpildīts SGV ievēlēšanas protokols un tas tiek nodots RSU SP birojā C-213.

Lai uzzinātu vairāk par SGV pienākumiem, skati Studiju gada vecākā ceļvedi. Lai uzzinātu sava SGV kontaktus, jautā Fakultātes domniekiem vai RSU SP Akadēmiskā virziena pārstāvjiem.

FAKULTĀTES DOMNIEKS (FD)

Fakultātes domnieks ir Studējošo pašpārvaldes  vēlēts studējošo pārstāvis fakultātes domē. Fakultātes domnieku pienākumos ietilpst efektīva komunikācija ar studējošajiem, Studiju gadu vecākajiem un RSU SP Akadēmisko virzienu, kā arī kvalitatīva studējošo interešu pārstāvniecība Fakultātes domē un domes sēžu apmeklēšana. Vienmēr vari vērsties pie Fakultāšu domniekiem pēc palīdzības akadēmiskos jautājumos un tad, kad SGV nevar rast atbildes.

Fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes domes nolikumā un citos Rīgas Stradiņa universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Domes sastāvā darbojas fakultātes dekāns, prodekāns (ja fakultātē ir izveidots šāds amats), Senāta apstiprinātie domnieki, kā arī RSU SP Padomes apstiprinātie studējošo pārstāvji.

Studējošie sastāda 20% no Fakultātes domes sastāva. Medicīnas fakultāte – 4, Zobārstniecības fakultāte – 4, Farmācijas fakultāte – 4, Rehabilitācijas fakultāte – 3, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte – 3; Eiropas studiju fakultāte – 4, Komunikācijas fakultāte – 3, Juridiskā fakultāte – 2.

Lai uzzinātu vairāk par Fakultātes domnieka amatu, skati Fakultātes domnieka ceļvedi.