Preloader

Struktūra

Studējošo pašpārvaldes struktūra

  • RSU Studējošo pašpārvalde pārstāv vairāk nekā astoņus tūkstošus studentu. Lai kvalitatīvi pildītu šo atbildīgo uzdevumu, ir izstrādā vairāku līmeņu pašpārvaldes struktūra, kā arī kārtība, kā tiek ievēlēti un deleģēti studējošo pārstāvji dažādām komisijām un institūcijām.
  • Augstākā Studējošo pašpārvaldes lēmejvara ir Padome, kura sastāv no 36 biedriem, kuri pārstāv visas RSU fakultātes. Padomes biedri pieņem lēmumus par normatīvo aktu grozījumiem, studējošo pārstāvju deleģēšanu. RSU SP Padome pieņem un pārrauga RSU SP budžetu un Valdes darbu. Vairāk par Padomi lasi sadaļā Padome.
  • Rīgas Stradiņa universitātes studenti ir pārstāvēti katrā universitātes lēmejinstitūcijā 20% sastāvā.
  • Satversmes sapulcē studējošos pārstāv 26 studējošie no visām RSU fakultātēm. Studējošo sarakstu var atrast šeit.
  • RSU Senātā studējošo intereses aizstāv un pārstāv 5 studējošie. Tie ir Kristaps Feldmanis no Komunikācijas fakultātes, Māris Lapšovs un Sandis Kovaļovs no Medicīnas fakultātes, Stav Brodksy no Ārvalstu studentu nodaļas un Natālija Šilova no Zobārstniecības fakultātes. Lai uzzinātu vairāk par studējošo pārstāvniecību RSU Senātā, raksti jebkuram no Senatoriem (e-pasts veidojās no vārds.uzvārds@rsu.lv)
  • Vēl RSU Studējošo pašpārvalde deleģē studējošos Valsts stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā, Studējošo un studentu kredītu piešķiršanas komisijā, Ētikas komisijā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Studiju programmu un studiju virzienu kvalitātes padomēs un citās RSU lēmējinstitūcijās.