Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Ziņas

Atjaunoti būtiskākie RSU reglamentējošie dokumenti!

Jau no 2019.gada augusta Studējošo pašpārvaldes pārstāvji kopā ar RSU vadību ir strādājuši pie izmaiņām iekšējos reglamentējošajos dokumentos, kā Studiju reglaments I un Iekšējās kārtības noteikumi.

RSU Studiju reglaments I nosaka studiju organizācijas kārtību pirmā un otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās (izņemot studiju programmu "Rezidentūra medicīnā"), bakalaura un maģistra studiju programmās. 2020.gada aprīļa Senāta sēdē tika apstiprinātas izmaiņas konkrētajos dokumentos, kas sevī ietver to, ka studiju kursu gala vērtējumi sākot no 2020. / 2021. akad. gada veidosies no Kumulatīvā vērtējuma - vērtējuma, kurš veidojas, pamatojoties uz studiju kursu apguves procesā esošo starppārbaudījumu uzrādītājiem rezultātiem, apmeklējumu, individuālo vai grupu darbu u.c. kritērijiem. Kumulatīvais vērtējums veidos vismaz 50% no studiju kursa gala vērtējuma.

No jaunā akadēmiskā gada studiju kursu gala pārbaudījumi ir eksāmeni, bet ieskaite kā gala pārbaudījums tiks organizēts noteiktos studiju kursos (C izvēles kursos, kursos 1 kredītpunkta apjomā, kā arī atsevišķos studiju kursos pēc attiecīgās fakultātes domes lēmuma). Turpmāk regulāru nodarbību studiju sistēmā studiju kursa docētājiem būs jāparedz vismaz vienu pārbaudījuma kārtošanas reizi pirms sesijas, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc studiju kursa beigām.

Izmaiņas Studiju reglamentā paredz arī to, ka jēdziens "semestra pagarinājums" tiek atcelts, bet tas nozīmē to, ka semestra pārbaudījumus ir iespēja kārtot arī sesijas laikā, nerakstot iesniedzējs var lūgt komisijas sēdē piedalīties SP pārstāvim novērotāja statusā. Protams, jāņem vērā arī izmaiņas studiju grafiku publicēšanas laikā, jo tagad lekciju un nodarbību grafiks tiks publicēts 10 darba dienas pirms akadēmiskā gadā sākuma veselības aprūpes studiju programmās un 7 darba dienas pirms akadēmiskā gada sākumā veselības aprūpes studiju programmās un 7 darba dienas pirms akadēmiskā gada sākuma studiju programmām, kuras tiek organizētas moduļu studiju sistēmā.

Liels uzsvars tiek likts uz akadēmiskā godīguma ievērošanu. Studiju reglamentā tiek pievienota jauna sadaļa, kas iepazīstina studējošos ar akadēmiskā godīguma ievērošanas principiem, piemēram, ka studējošā iesniegtu darbu RSU ir tiesīga pārbaudīt ar dažādām akadēmiskā godīguma pārkāpumu noteikšanas metodēm, it īpāši, ar satura oriģinalitātes pārbaudes un autortiesību noteikšanas metodēm, kā arī, ja tiek konstatēts akadēmiskā godīguma pārkāpums, tad attiecībā no pārkāpuma smaguma tiek lemts par tālākām rīcībām, kas var būt vērtējuma samazināšana par 1 vai 2 ballēm, darba anulēšana u.c., ko sīkāk definē Akadēmiskā godīguma poltika.

RSU Studiju Iekšējās kārtības noteikumi apraksta imatrikulāciju, studējošo tiesības, pienākumus un atbildību, akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanu un eksamatrikulāciju u.c. Abi dokumenti iet roku rokā viens ar otru, tāpēc izmaiņas ir savstarpēji saistītas.

Iekšējās kārtības noteikumos tiek atrunāts, ka saziņa ar docētājiem notiek ar Universitātes studējošo portāla “MyRSU” un Universitātes e-pastu sistēmas starpniecību, attiecīgi – saziņai jāizmanto tikai savs studējošā e-pasts. Turpmāk mainās arī akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas kartība: akadēmisko atvaļinājumu var piešķirt uz laiku līdz vienam gadam, bet ne vairāk kā divas reizes katra studiju posma (pamatstudiju, maģistrantūras, rezidentūras vai doktorantūras) laikā. Papildus akadēmiskos atvaļinājumus var piešķirt medicīnisku indikāciju, sociālo apstākļu vai bērna piedzimšanas, kopšanas gadījumos.

Ar dokumentiem jaunajā redakcijā vari iepazīties: ej.uz/SR_I; ej.uz/_IKN!

 

Ja Tev rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, tad sazinies ar RSU SP Akadēmisko virzienu!