Pārlekt uz galveno saturu

APSTIPRINĀTS

RSU Studējošo pašpārvaldes

Padomes sēdē

2020. g. 20. maijs

Protokola Nr.  45-2-5P

 

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDES PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Pārzinis

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (turpmāk - RSU SP), vienotais reģistrācijas Nr. 40008109367, juridiskā adrese Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007.

  2. RSU SP kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: spatrsu[pnkts]lv (sp[at]rsu[dot]lv), tel.: +37167409159. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šo Privātuma politiku.

  3. Personas datu apstrādes pārziņa uzdevums ir informēt un konsultēt interesējošās personas saistībā ar personas datu apstrādi, uzraudzīt ar personas datu aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošanu RSU SP, sadarboties ar uzraudzības iestādi, kā arī konsultēt personas, kuras vēršas RSU SP, ar datu apstrādi saistītos jautājumos.

 

 1.  Uz ko attiecināma Privātuma politika

  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

   1. fiziskām personām - studējošajiem, nodarbinātajiem, sadarbības partneriem, kā arī trešajām personām, kuras saņem vai nodod RSU SP jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

   2. RSU SP interneta mājaslapas lietotājiem (turpmāk visi kopā - Personas).

  3. RSU SP rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības un personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

  4. Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.

  5. RSU SP atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgos datus.

 

 1. RSU SP apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: 

  1. Fizisku personu uzrunāšanai. Mērķis attiecas uz studējošo un citu ar RSU SP saistītu personu līdzdalību turpmākā RSU SP darbībā. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, Personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata.

  2. Studējošo personas datu apstrāde RSU SP darbības plānošanas, koordinēšanas un administrēšanas vajadzībām, kā arī atbilstoši Augstskolu likuma 53.panta noteiktām darbības vajadzībām. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, Personas piekrišanas un leģitīmas intereses pamata.

  3. Dienesta viesnīcas vecāko darbības organizēšanai un nodrošināšanai. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma (darījuma) un leģitīmas intereses pamata. 

  4. Atbalsts zinātniskajai darbībai. Mērķis ir apstrādāt datu subjekta sniegto informāciju saistībā ar pieteikumiem, sertifikātiem, apliecinājumiem, lai pretendētu uz RSU SP atbalstu zinātnisko aktivitāšu veikšanā.

  5. Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Personu datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;

  6. Līguma sagatavošanai, noslēgšanai vai grozīšanai. Mērķis attiecas uz jauniem pietiekumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp līgumam vai pakalpojumu līgumam. Personas datu apstrāde tiek veikta uz līguma (darījuma) un likuma pamata;

  7. Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai;

  8. Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb 12. punktā norādītajiem komerciāliem nolūkiem;

  9. Iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un apstrādei;

  10. Personu aptauju veikšanai un apmierinātības mērījumiem;

  11. Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personas ietvaros veiktajām aktivitātēm.

  12. RSU SP mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai veidā, kāds minēts 13. punktā;

  13. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

  14. Biedru kompetences celšanas atbalstam iesniegtie pieteikumi. Mērķis attiecas uz datiem, ko iesniedz personas, kuras piesakās RSU SP biedru kompetences celšanas atbalstam;

  15. Projektu konkursa iesniegtie pieteikumi. Mērķis attiecas uz datiem, kuri tika iesniegti piesakoties RSU SP Projektu konkursa atbalstam;

  16. Saistošo normatīvo aktu izpildei. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās;

  17. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Personas tiek informētas pirms datu sniegšanas;

  18. Jebkurā no minētajiem gadījumiem RSU SP apstrādā personas datus tikai ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

 

 1. Kā RSU SP iegūst personas datus:

  1. Informācija, ko RSU SP iegūst par Personu, ir atkarīga no darījuma satura. Tāpat tiek iegūta informācija, kas tiek sniegta jebkāda veida sadarbības ietvaros;

  2. Informācija, ko RSU SP par sevi sniedzis pats datu subjekts (Persona), t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar RSU SP, piemēram, noslēdzot līgumu, aizpildot aptaujas vai pieteikuma anketu, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrētā jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot RSU SP telpas, sazinoties informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos, apmeklējot RSU SP rīkotos pasākumus vai citas aktivitātes, kuru laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts viedo attēlu ieraksts:

   1. Visos RSU SP pasākumos un citās aktivitātēs var tikt veikts audio, video attēlu vai fotoattēlu ieraksts. Ja iebilstat pret šādu datu apstrādi, lūgums informēt RSU SP 1.2.punktā norādītajā veidā.

  3. Apmeklējot RSU SP mājaslapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko tiek sniegta informācija mājas lapas apmeklējuma laikā.

  4. Atbilstoši Augstskolu likumā noteiktai kārtībai, pieprasot informāciju par jautājumiem, kas skar studējošo intereses, akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā (RSU) un citās valsts institūcijās.

 

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

  1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu attiecīgu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;

  2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu vai tiesības;

  3. datu subjekta piekrišana;

  4. likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošās RSU SP leģitīmās (likumīgās) intereses:

   1. nodrošināt līguma saistību izpildi;

   2. saglabāt pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, interneta mājas lapās;

   3. administrēt maksājumus;

   4. vērsties valsts pārvaldēs un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

   5. informēt sabiedrību par savu darbību.

 

 1. Personas datu apstrāde un aizsardzība

  1. RSU SP apstrādā un aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

  2. RSU SP personas datu apstrādi var veikt RSU SP valde vai RSU SP valdes deleģēta persona.

  3. RSU SP sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei.

 

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas jeb kam dati tiek izpausti

  1. RSU SP neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu īstenoto aktivitāšu un līguma darbības laikā iegūtu informāciju u.c., izņemot:

   1. normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā un apjomā;

   2. ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

   3. ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;

   4. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā.

   5. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos RSU SP likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

  2. Personas dati var tikt izpausti sadarbības partneriem. Komersantiem ar kuriem RSU SP noslēgusi līgumus un pastāv savstarpējas saistības. Piemēram, pakalpojumu nodrošināšanai, piegādes nodrošināšanai (t.sk. paku un līgumu piegāde u.c., tostarp kurjeri, pasts u.tml.), pakalpojumu kvalitātes kontrolei (t.sk. aptauju veicēji, respondenti), drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, tai skaitā apsardze u.c.) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri organizatorisko, finanšu pārraudzības un pasākumu organizēšanas pārvaldībai un nodrošināšanai u.c.).

  3. Uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  4. Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji, ja tas ir nepieciešams kāda no 3. punktā uzskaitīto mērķu īstenošanai pēc datu subjekta rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

 

 1. Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības

  1. Ja nepieciešams nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības, RSU SP nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

  1. Personas dati tiek glabāti cik nepieciešams Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar normatīvajiem  aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

  2. Beidzoties datu glabāšanas termiņam dati no elektroniskām sistēmām tiek neatgriezeniski dzēsti un fiziski glabāti dati tiek pilnībā iznīcināti.

  3. RSU SP glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

   1. kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;

   2. normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;

   3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums šos datus glabāt;

   4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

   5. kamēr nav iztecējis vienošanās termiņš starp RSU SP un Personu, kas iesniedz datus;

   6. kamēr pastāv RSU SP leģitīma interese.

 

 1. Personas (datu subjekta) tiesības un pienākumi

  1. Persona (datu subjekts) ir tiesīga iegūt visu informāciju, cik tālu tas iespējams ar samērīgiem resursiem, kas par viņu savākta jebkurā personu datu apstrādes sistēmā.

  2. Persona ir tiesīga iegūt informāciju par tām fiziskajām un/vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laika posmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par personu. Personai sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

  3. Persona ir tiesīga saņemt arī šādu informāciju, ja konkrētā gadījumā tā ir attiecināma:

   1. Pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

   2. RSU SP par datu apstrādi atbildīgās personas kontaktinformācija;

   3. personu datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids;

   4. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

   5. informācija, ka Pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;

   6. datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;

   7. personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;

   8. laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;

   9. ka pastāv tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu atiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

   10. tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; 

   11. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā;

   12. informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti;

  4. Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz RSU SP likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no RSU SP pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

  5. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

   1. rakstveida formā klātienē Dzirciema ielā 16, Rīga, LV-1007, C-213, uzrādot derīgu studējošā apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;

   2. elektroniskā pasta veidā, rakstot uz adresi spatrsu[pnkts]lv (sp[at]rsu[dot]lv), norādot vārdu, uzvārdu un studējošā apliecības numuru vai parakstot ar drošu elektronisko parastu.

  6. Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, RSU SP pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

  7. RSU SP atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, izsniedz personīgi vai nosūta uz iesnieguma noradīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

  8. RSU SP nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic darbības, lai atrisinātu iebildumu. Personai jebkurā gadījumā saglabājas tiesības vērsties uzraudzības iestādē.

  9. Personai ir pienākums saprātīgā laika periodā sniegt RSU SP informāciju par izmaiņām RSU SP  rīcībā esošajos personas datos.

  10. Personai ir pienākums sniegt tikai patiesus personas datus un aizliegts uzdoties par citu personu vai uzdot citas personas datus par savējiem, kā arī izmantot citas personas datus, lai nodrošinātu dalību aktivitātē vai pasākumā.

  11. Personai ir pienākums pirms jebkāda veida sadarbības (t.sk., bet ne tikai  darba tiesiskās attiecības, pakalpojumu u.c.) uzsākšanas iepazīties ar RSU SP Privātuma politiku.

 

 1. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

  1. Ja Personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmākā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

  2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā. 

  3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

 1. Komerciāli paziņojumi

  1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par RSU SP un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tieši nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Personu aptaujas) RSU SP veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Personu piekrišanu.

  2. Personas dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās, ja tāds ticis noslēgts). Persona jebkurā laikā var atteikties no turpmākās komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem: 

   1. nosūtot e-pastu uz oficiālo adresi spatrsu[pnkts]lv (sp[at]rsu[dot]lv) no sava norādītā e-pasta komerciālo paziņojumu saņemšanai;

   2. klātienē Dzirciema ielā 16, C-213;

   3. atsevišķos gadījumos tādā veidā un kārtībā, kādā norādīta informācija pirms Personas piekrišanas saņemšanas.

  3. RSU SP pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Personas pieprasījums.

 

 1. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

  1. RSU SP mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

  2. RSU SP mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko RSU SP nenes atbildību.

  3. RSU SP ir tiesīga izmantot sekojošus sīkdatņu veidus:

   1. Obligātās sīkdatnes;

   2. Funkcionālās sīkdatnes;

   3. Analītiskās sīkdatnes;

   4. Mērķa sīkdatnes.

  4. Sīkdatnes izmanto, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

   1. nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

   2. pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

   3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

   4. lietotāju autentifikācijai.

  5. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

  6. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

  7. Apmeklējot mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojumu logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

 

 1. Nobeiguma noteikumi

  1. RSU SP ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas Privātuma politikā, padarot to pieejamu Personām mājaslapā vai RSU SP telpās papīra formātā;

  2. RSU SP saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas RSU SP mājaslapā.

  3. Radušās konfliktsituācijas vispirms tiek risinātas savstarpējo sarunu ceļā.


RSU SP Valdes priekšsēdētāja Anna Jete Gauja