Pārlekt uz galveno saturu

Emocionālais atbalsts

Karjeras centrs sniedz atbalstu RSU studentiem, skolēniem un absolventiem dažādos ar profesionālo un karjeras izaugsmi saistītos jautājumos, kā arī sadarbības iespējas darba devējiem. Piedāvājam individuālās un grupu konsultācijas, karjeras nodarbības, tematiskos seminārus un lekcijas.

Lai nodrošinātu iespēju studējošajiem un skolēniem saņemt kvalitatīvus, piemērotus karjeras atbalsta pakalpojumus, RSU Karjeras centra speciālisti un konsultanti pilnveidojas un ir biedri ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskās asociācijās un aģentūrās. Karjeras centra konsultanti iesaistās starptautiskos projektos un ir biedri starptautiskās karjeras organizācijās.

Piedāvātie pakalpojumi

Karjeras konsultācijas

KARJERAS KONSULTANTS - speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Vērsies pie speciālista, ja:

 • vēlies izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus;
 • apgūt darba meklēšanas prasmes;
 • sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli;
 • izvēlēties personībai piemērotāko profesiju;
 • izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu;
 • plānot tālākizglītības ceļu;
 • veikt prakses vietu piemeklēšanu;
 • organizēt darba (profesiju) izmēģinājumus;
 • veikt citas ar karjeras veidošanu un plānošanu saistītās darbības.
Koučings

KOUČS – ir izaugsmes veicinātājs, speciālists, kurš veicina un pozitīvi ietekmē cilvēka attīstību, izaugsmi un rezultātu sasniegšanu. Tas ir sava veida cilvēka individuālais „treniņš” kopā ar kouču, lai sasniegtu būtiskus mērķus.

KOUČINGS – sarunu sērija, kas palīdz cilvēkam pietuvoties savām bezgalīgajām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumu un pašam uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām.

Vērsies pie speciālista, ja:

 • tev ir īpaši mērķi; 
 • jāatrisina noteikta problēma; 
 • paredzamas iekšējas vai ārējas pārmaiņas; 
 • esi iestrēdzis un neapmierināts ar esošo situāciju;
 • vēlies saprast savus patiesos mērķus, izvērtēt šķēršļus ceļā uz tiem; 
 • tiecies pēc izcilības u.c.
Psiholoģiskais atbalsts

PSIHOLOGS - speciālists ar augstāko izglītību sociālajās zinātnēs. Viņš var palīdzēt gadījumos, kad  nepieciešams veikt psiholoģisko izpēti, kā arī situācijās, kad klientam nepieciešama īstermiņa psiholoģiska palīdzība. Psiholoģiskā konsultēšana ir ļoti efektīva krīzes situācijās un ir vairāk vērsta uz klienta tagadnes grūtībām vai nākotni, taču psiholoģisko konsultāciju laikā mazāk tiek pētīta problēmu izcelsme.

Vērsies pie speciālista, ja:

 • VĒLIES atgūt emocionālo līdzsvaru;
 • iegūt vai atgūt pārliecību par savām spējām;
 • attīstīt komunikāciju prasmes;
 • tikt galā ar garīgās un emocionālās pārslodzes sekām;
 • vēlies saprast, kā atrast kopēju valodu ar citiem cilvēkiem, piemēram, radiniekiem, kolēģiem, studiju biedriem;
 • pārvarēt un atbrīvoties no ilggadējiem kompleksiem;
 • ir trauksme un stress u.c.
Supervīzija

SUPERVIZORS - noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

SUPERVĪZIJA - mērķtiecīgs un organizēts konsultēšanas process, kura rezultātā tiek sniegts atbalsts un palīdzība cilvēkam darba situāciju un profesionālo jautājumu risināšanā. Supervīzijas mērķis ir uzlabot darbinieka  spējas un prasmes būt labam speciālistam savā darba jomā. Supervīzijas procesa gaitā tiek meklētas jaunas pieejas darba situāciju un jautājumu risinājumiem, tiek apgūtas jaunas darba prasmes un iemaņas,  paplašināts skatījums uz savu profesionālo darbību,  pilnveidošanos un attīstību.

Vērsies pie speciālista, ja:

 • vēlies izprast savu nostāju, rīcību un emocijas;
 • izprast atbildības robežas;
 • izprast labāk otru cilvēku (klientu);
 • rast jaunas idejas tālākai rīcībai;
 • iegūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • rast morālo atbalstu, novērst profesionālo izdegšanu;
 • ētikas ievērošanu;
 • grupas biedru sadarbību un attiecību uzlabošanu.
Grupu psihoterapija

PSIHOTERAPEITS - speciālists ar ārsta - psihoterapeita grādu, un ir zināšanas un prasmes psihiskās un somatiskās veselības jomās. Psihoterapeits gan diagnosticē, gan ārstē. Galvenā ārstēšanas metode ir dziļā veida psihoterapija, bet nepieciešamības gadījumā tiek pielietotas arī citas psihoterapijas metodes.

Karjeras centrs sadarbībā ar RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīniku nodrošina profesionālu grupu psihoterapeitisko atbalstu studējošajiem, tostarp rezidentiem, lai mazinātu studiju procesu pārtraukušo studentu skaitu, mazinātu stresu un adaptīvos traucējumus, konfliktsituāciju riskus, kā arī uzlabotu studējošo toleranci, veicinot mācību darba efektivitātes celšanu.

Vērsies pie speciālista, ja Jums ir:

 • iekšējs diskomforts, trauksme, veselības problēmas;
 • konflikti attiecībās vai atkarīgas attiecības;
 • iekšējs konflikts;
 • panikas lēkmes;
 • vientulības, bezjēdzības, nomāktības izjūta;
 • vēlme izprast sevi un atrast dzīvē līdzsvaru, uzlabot attiecības ar cilvēkiem un apkārtējo pasauli.

 

Karjeras centrs

RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
Telpa: D-104
Tālrunis: +37167409140
E-pasts: karjerascentrsatrsu[pnkts]lv
Pieņemšanas laiks: Darbdienās 9.30 - 16.00

RSU SP Sociālā virziena vadītāja