Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

Šī gada 21. aprīlī, atzīmējot Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (turpmāk - RSU SP) 30. jubilejas gadadienu, norisinājās ikgadējā RSU SP Gada balvas “Zelta pakavs” ceremonija. Kā jau katru gadu, arī šogad tika svinīgi sveikti un godināti 11 nozīmīgākie un krāšņākie notikumi, personības un sadarbības partneri, kas aizvadītajā gadā snieguši patiesi lielu ieguldījumu RSU SP attīstībā.

Šogad RSU SP Gada balvas svinīgā ceremonija norisinājās majestātiskajā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, pulcējot RSU SP padomes biedrus, Valdes locekļus, aktīvistus, vecbiedrus, universitātes vadības pārstāvjus, kā arī viesus no citām studējošo pašpārvaldēm un sadarbības organizācijām. 11 balvas ieguvušie nominanti:

Gada pakavs 2023 - RSU International Student Conference 2023

Tu vari atņemt studentus zinātnei, bet nevari studentiem atņemt zinātni! Pēc 4 gadu pārtraukuma viena no lielākajām studentu organizētajām zinātniskajām konferencēm visā Ziemeļeiropā beidzot atgriezās klātienes formātā ar teju rekordlielu iesniegto darbu skaitu, kas apliecina aizvien augošo studējošo vēlmi izzināt un pētīt vairāk. Patiesi raibā sociālā programma, kuras piedāvājumu klāsts sniedzās no muzeju ekskursijām un tīklošanās pasākumiem līdz galda spēļu un ekoloģiski draudzīgu maisiņu krāsošanas stacijām kopā ar jau iecienītajām medicīnas un veselības zinātņu darbnīcām, pulcēja vairāk nekā 2500 entuziasma pilnus jaunos zinātniekus no 27 dažādām pasaules valstīm.

Gada izaugsme 2023 - Studiju programmas “Medicīna” 2. studiju gada studējošā Alise Luīze Bērziņa

Kad Alise 1. studiju gadā kandidēja uz Studējošo senatores amatu, Alisei bija spējas pašai patstāvīgi atrast un izprast kandidēšanai nepieciešamo informāciju, jautāt konstruktīvus un saturīgus jautājumus. Mazāk nekā gadu vēlāk Alise jau ir RSU SP Akadēmiskā virziena vadītāja. Šis ir viens no grūtākajiem Valdes virzieniem un prasa neatlaidību, nepārtrauktu konstruktivitāti un vīziju. Jau pirmajās 100 dienās amatā Alise paralēli Studējošo senatora gaitām izveidoja veiksmīgu SKNA kampaņu (gan studentiem, gan docētājiem), ieguldījās Studiju reglamenta I tapšanā, nepieļaujot studējošajiem nedraudzīgus lēmumus un pabeidza studējošo fakultāšu domnieku līgumu izveidi.

Gada iedvesma 2023 - Studiju programmas “Farmācija” 4. studiju gada studente Iluta Žīgure

Iluta vienmēr būs tas cilvēks, kurš pados roku grūtā brīdī un atradīs īstos vārdus atbalstam. Viņas galvā vienmēr ir tūkstošiem ideju, kuru realizācijai viņa ieguldīs visu. Ilutas ceļš pašpārvaldē turpinās jau ceturto gadu un tuvākajā laikā neplāno apstāties. Pirmie soļi tika sperti kā aktīvistam un organizatoram vairākos projektos jau pirmajos studiju gados, kā arī 2020. gadā viņa vadīja pirmkursnieku iesvētības “Fukši”. Savu pieredzi un potenciālu Iluta turpināja attīstīt sociālajā dimensijā, aktīvi iesaistoties Sociālā virziena darbībā un rezultātā kļūstot par tā vadītāju 2022.gadā. Taču izaugsmei nav robežu, un šogad viņa veiksmīgi tika ievēlēta par senatoru. Ilutas vēlme uzlabot studējošo vidi un padarīt studiju gadus interesantākus un vieglākus motivē iesaistīties jaunos aktīvistus un darīt no visas sirds. Viņas smaids un noderīgs padoms vienmēr iedrošina turpināt ieplānoto un nepadoties.

Gada vecbiedrs 2023 - Paula Feldmane - Jumīte

Šķiet, pašpārvalde Paulai vienmēr ir un būs rūpju grozā. Tajā ieliktais darbs un centība turpinājās arī pēc Valdes gadu beigām, uzņemoties organizēt tādus plaša mēroga pasākumus kā "Gada balva 2022", daloties ar savu pieredzi nevienā vien seminārā, kā arī esot blakus svarīgos notikumos, piemēram, Rektora vēlēšanās. Paula ir bijis izcils padomdevējs un atbalsts jaunajiem RSU SP biedriem un turpina mudināt pašpārvaldi virzīties uz priekšu, neļaujot nevienam padoties arī grūtajos laikos. Paula ir vecbiedrs, kurš vienmēr uzņemsies par kripatu vairāk nekā jebkurš viņai lūdz, kā arī būs labā roka neatkarīgi no tā, kura diennakts stunda situsi. Arī tagad Paula turpina sniegt atbalstu studējošajiem, darbojoties RSU Absolventu asociācijā un nodrošinot viņiem veiksmīgu turpmāko ceļu pēc RSU studiju beigām.

Gada draugs 2023 - Prof. Tatjana Koķe

Profesore Tatjana Koķe vienmēr ir bijusi atsaucīga un ieinteresēta studējošo idejās, ieteikumos un kritikā, vienmēr ir devusi padomu un pamatotus argumentus visdažādākajās situācijās, kā rezultātā veidojusi lielu pienesumu tam, lai RSU studējošajiem būtu iespēja tiekties uz pēc iespējas augstāku izglītības kvalitāti. Profesori tiešām var saukt par studējošo draugu, jo vienmēr ir pastāvējusi kopā un par studentiem arī dažādu sarežģījumu laikā. Kā pozitīvu piemēru var minēt Studiju reglamenta jaunākās redakcijas izstrādes procesu, kura laikā tieši profesore palīdzēja studējošajiem tikt sadzirdētiem, un rezultātā veicināja dokumenta veiksmīgu pilnveidošanu.

Gada atbalstītājs 2023 - Medicīnas apģērbu veikals SIA "Ardeline"

Ardeline ir uzticams sadarbības partneris jau vairāku gadu garumā, kas atbalstījis ne tikai RSU SP vērienīgāko projektu International Student Conference "Health and Social Sciences", bet arī palīdzējis tapt RSU pirmkursnieku izglītojošajam bukletam "RSU Studējošo ceļvedis", kurā jaunajiem studentiem izklāstīta noderīga informācija par to, kā vislabāk uzsākt studijas RSU, t.sk., kur iegādāties labākos medicīniskos halātus savām pirmajām nodarbībām Anatomikumā. Tāpat Ardeline ir nodrošinājis dažādas balvas arī mazāka mēroga pasākumos, piemēram, RSU Studentu zinātnisko pulciņu organizētajās olimpiādēs.

Gada zinātniskais pulciņš 2023 - Neiroloģijas un neiroķirurģijas Studentu zinātniskais pulciņš

Kopā ar Prof. Andreju Milleru un Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedru Neiroloģijas un neiroķirurģijas Studentu zinātniskais pulciņš ir tieši iesaistījies tāda unikāla projekta integrācijā Latvijā kā “Latvian Brain Bee” Skolēnu neirozinātņu olimpiāde, kura norisinās vien otro gadu, tādā veidā veicinot jauniešu interesi šai jomā, popularizējot universitātes vārdu. Pulciņam ir izdevies sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītojošos pasākumos - izglītojot par cerebrālu infarktu, tā riskiem, tai skaitā izstrādājot pētījumu šajos jautājumos. Ir nozīmīgs ieguldījums studentu pētniecībā - piedāvājot vairāk kā 20 pētniecības projektu iespējas, tai skaitā vērienīgus un starptautiskus. Ik gadu šī pulciņa biedri gūst atzinības un godalgotas vietas konferencēs, t.sk. RSU ISC. Pulciņam ir arī šogad izdevies ieviest Rīgas Stradiņa universitātē neiroķirurģijas UpSurgeon BrainBox sistēmas, kuras tiks implementētas gan pulciņa darbībā, gan arī saistīto studiju kursu uzlabošanā. Pulciņš darbojas ne tikai ar mērķi apvienot neirozinātņu interesentus Rīgas Stradiņa universitātē, taču arī ar skatu uz nākotni un smadzeņu saslimšanu ārstēšanu, profilaksi, zinātnisko darbību - izglītojot sabiedrību, attīstot pētniecību un ieinteresējot spējīgus jauniešus.

Gada inovācija 2023 - MITC simulētais operāciju bloks

Jau tā Latvijas studentijā populārais un studentu praktizēšanās ziņā iemīlētais Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs 2022. gada laikā sasniedzis jaunas, līdz šim neaptvertas virsotnes. Studentiem paredzētā simulētā vide nu ir vēl mūsdienīgāka un realitātei pietuvināt, pateicoties 2022. gadā jaunatklātajam MITC simulētajam operāciju blokam. Jaunizveidotajā blokā ir iekļauta operāciju zāle, ķirurģisko un laparoskopisko prasmju apguves, mikroķirurģijas un pacienta sagatavošanas telpas. Lai maksimāli pietuvinātu simulēto vidi reālajiem apstākļiem, mācību operāciju blokā ir izvietotas iekārtas un mēbeles, kādas tiek izmantotas ārstniecības iestādēs. Pusgada laikā izveidotais bloks ir viena no modernākajām šāda tipa treniņvidēm Eiropā, kas kāpina ne tikai RSU prestižu, bet ļauj veselības aprūpes studējošajiem gūt simulācijās balstītas zināšanas, kuras tālāk jau iespējams pielietot profesionālajā vidē.

Gada aktīvists 2023 - Rinalds Daniels Jefimovs

Rinalds ir cilvēks, kas nozīmīgi ir uzlabojis pašpārvaldes darbību ne tikai semināros un citos pasākumos, bet arī ikdienas dzīvē. Viņš ir tur, kur nepieciešama palīdzība, un ir gatavs to sniegt. Rinalds sevi ir izcili pierādījis dažādu pašpārvaldes projektu organizatoru komandās. Ja meklē savu īsto tehnisko organizatoru, tad zini, kur to meklēt!

Gada ķeza 2023 - Izmaiņas Nolikumā par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu

Pagājušā gada augustā tika konstatētas izmaiņas noslēguma darbu (t. sk. Studējošā pētnieciskā darba) izstrādāšanas un aizstāvēšanas nolikumā, kas starptautiski citējamā žurnālā esošas zinātniskās publikācijas pielīdzināšanu Studējošā pētnieciskajam darbam ļauj veikt tikai raksta pirmajam autoram. Tas ir pretrunā ar reālo situāciju, kur vairākums studējošo šāda mēroga žurnālos ir līdzautoru statusā kāda nozares speciālista (ārsta, profesora, doktoranta u.c.) publikācijai, kā rezultātā, nereti, vairāku gadu ilgais darbs pie publikācijas tapšanas un salīdzinoši augstās publicēšanās izmaksas universitātes acīs vairs netiek novērtēts. Lai gan Studējošo pašpārvaldes pārstāvji situāciju centās labot, veidojot sarunas ar attiecīgajām RSU struktūrvienībām, tomēr viss process šobrīd ir ieildzis no visām iesaistītajām pusēm, un lielai daļai pēdējo studiju gadu studējošajiem - publikāciju līdzautoriem - cerība par nolikumā atrunātā punkta atjaunošanu redakcijā, kas ļauj arī publikācijas līdzautoriem to pielīdzināt, paliek turpmākās sadarbības un iesaistīto pušu savstarpējas vienošanās rokās.

Gada jauda 2023 - Atbalsts RSU studējošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

Izvirzot šo jaudīgo atbalstu ukraiņu studējošajiem RSU, nevar nepieminēt nozīmīgās RSU rūpes par cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība. RSU cēli uzņēmās iniciatīvu jau pirmajos agresijas mēnešos, palīdzot ukraiņu studējošajiem integrēties RSU studiju procesā un turpināt saņemt augstāko izglītību ne tikai finansiāli, piemēram, ar studiju maksas atlaidēm, ikmēneša stipendijām, atlaidēm dienesta viesnīcu īrei, bet nozīmīgu atbalstu sniedzot arī labklājībā, piemēram, sniedzot psiholoģisku atbalstu vai nodrošinātu darba vietas viespētniekiem un viesdocētājiem. Tāpat svarīgi izcelt rīkotos latviešu valodas kursus, kas palīdz integrēt ukraiņu studējošos Latvijas izglītības sistēmā, un faktu, ka atbalstu universitāte turpina sniegt vēl šodien. Uzskatu, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir bijis piemērs esošās ģeopolitiskās situācijas risināšanā, Ukrainas studējošajiem nododot arī vēsti no universitātes studējošajiem!

Nominantus un viesus ceremonijā priecēja: akordeoniste Agate Paštore ar Pietro Roffi skaņdarbu “Noktirne”, grupa “Cool Collective”, RSU TDA “Ačkups”, RSU Stīgu kvartets B-Sharp ar Mocarta kvartetu, savukārt tradicionālo RSU SP himnu “Tikai tā” izpildīja Anna Elīna Niedra un Ēriks Gorda.

Paldies Haraldam Gertam, kurš jau 6. gadu pēc kārtas veido mūsu īpašās balvas nominantiem!

52911692168_95b9ebd49c_k.jpg

52911614460_ac9cca8ed0_k.jpg

52911229651_60b644afea_k.jpg

52911617200_dd600fa16e_k.jpg

52911923056_d09a097daa_k.jpgVēlamies teikt arī lielu un sirsnīgu PALDIES mūsu mīļajiem sponsoriem: Ģertrūdes ielas teātrim par ielūgumiem, Kvestiem par Escape room atlaižu kodiem, Z/S Ceļmalītēm par gardo ziedu medu, Grab Store par kārdinošajiem batoniņiem, BAVA autoskolai par dāvanu kartēm, Kino Bize par Kino biļetēm, INJOY/Enjoy The Life par foto stūra veidošanu, Gemoss par atbalstu galdu, galdautu un trauku nomai, Z/S Kliģēni par skaistajiem ziediem un Liepkalniem par gardo svētku kūku!