Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!

Studiju gada vecākais (SGV) ir studējošo ievēlēts pārstāvis, kas pārstāv attiecīgo studiju gadu.

SGV pienākumos ietilpst - aktuālo jautājumu un problēmu apzināšana sava studiju gada ietvaros, studējošo viedokļa pārstāvēšana dažādās tikšanās reizēs ar docētājiem, studiju kursu un katedru vadītājiem un universitātes vadības pārstāvjiem. SGV jāsadarbojas ar grupu vecākajiem, Fakultāšu domniekiem un RSU SP Akadēmisko virzienu kā arī SGV jāpiedalās RSU SP Akadēmiskā virziena rīkotajos semināros.


SGV ir jāievēl līdz 13. septembrim, grupu vecākajiem aizpildot Studiju gada vecākā ievēlēšanas protokolu un nosūtot uz e-pastu uz spatrsu[pnkts]lv!

Vairāk informācijas meklē šeit!